O projekcie

„Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - gotyckiego kościoła Świętego Ducha i kościoła św. Anny w Kodniu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Projekt służy nie tylko zachowaniu dziedzictwa pogranicza ale przede wszystkim przekazanie go, bez uszczerbku, następnym pokoleniom. Projekt obejmuje renesansowy kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1629 – 1635, staraniem fundacji Mikołaja Sapiehy, a rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną, Kościół Świętego Ducha, który jest jedną z pozostałości po zamku Sapiehów. Ta gotycka świątynia pochodzi z połowy XVI wieku. Została ufundowana przez Pawła Sapiehę i była pierwotnie kaplicą zamkową dla dworu, później cerkwią unicką a następnie kościołem katolickim oraz odrestaurowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscach dziedzictwa naturalnego.

3 581 779,79 PLN

Wartość projektu

2 850 860,63 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kościół świętej Anny

Historia kościoła p.w. św. Anny w Kodniu wiąże się nierozerwalnie z obrazem Matki Bożej de Guadelupe, nazywanej od 1875 r. Matką Bożą Kodeńską. Wzmagający się od lat 20. XVII w. kult maryjny wśród mieszkańców Podlasia i rozległych terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów spowodował, że ówcześni właściciele Kodnia, tj. Mikołaj Pius Sapieha i jego żona Anna, z Wojnów, zdecydowali się na budowę po wschodniej stronie rynku murowanego kościoła p.w. św. Anny. Spowodowane to było faktem, że świątynie w których wcześniej eksponowano obraz, tj. murowana kaplica zamkowa Sapiehów, później drewniany kościół św. Anny, były zbyt małe, aby mogły pomieścić wszystkich pątników.

Wirtualny Spacer

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Kościół Świętego Ducha

Kościół p.w. św. Ducha, jak wszystkie zachowane do dnia dzisiejszego świątynie katolickie w Kodniu został ufundowany przez Sapiehów. Budowniczym świątyni (dawnej cerkwi) był Paweł, syn Iwana, założyciela Kodnia. Sapiehowie do czasów unii brzeskiej byli wyznania prawosławnego).

Wirtualny Spacer

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Aktualności

Muzea Lubelszczyzny

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
żródło: muzeumbiala.pl

Muzeum Południowego Podlasia

w Białej Podlaskiej

Pierwszą placówkę muzealną w Białej Podlaskiej powołał do życia w 1924 roku ówczesny dyrektor Gimnazjum Miejskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej dr. Wacław Nartowski (1886-1969). Pierwsze bialskie muzeum nie przetrwało niestety okresu II wojny światowej, rozproszone eksponaty zaginęły w zawierusze wojennej. Ocalały jedynie niektóre starodruki, które weszły w skład księgozbioru Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, gdzie znajdują się po dzień dzisiejszy.

Muzeum Prawosławnej Diecezji Chełmsko-Lubelskiej

Muzeum Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

w Jabłecznej

Klasztor powstał najpóźniej w końcu XV w. Według legendy o jego założeniu przesądziło cudowne pojawienie się ikony św. Onufrego nad Bugiem. Dzięki nadaniom ziemskim kolejnych właścicieli Jabłecznej monaster stał się znaczącym ośrodkiem kultu prawosławnego na Chełmszczyźnie.

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia

w Holi

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi istnieje od 1985 roku. Pieczę nad nim sprawują Alina i Tadeusz Karabowiczowie, pomysłodawcy i założyciele, a także Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi. Pełna nazwa muzeum i opiekującego się nim Towarzystwa zdradza wyjątkowość tego miejsca i koncepcji, jaka towarzyszyła jego powstaniu. Zgodnie z nią, obiekt ma eksponować elementy kultury materialnej właściwe regionowi, który podlegał różnym wpływom. Z jednej strony oddziaływały tradycje właściwe Ziemi Chełmskiej, z drugiej zaś te charakterystyczne dla Podlasia. Nie można przy tym zapominać o roli nieopodal znajdującej się granicy polsko-białorusko-ukraińskiej – jej obecność bez wątpienia przyczynia się do jeszcze większego urozmaicenia regionu.

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE to unikalny w Polsce kompleks trzech pożydowskich budynków, które należały do włodawskiego kahału (gminy żydowskiej).
Tworzą go:

  • Wielka Synagoga (bet ha- kneset, z hebr. Dom zgromadzeń), wybudowana w latach 1764-1774
  • Mała Synagoga (bet ha-midrasz, z hebr. Dom modlitwy i studiowania ksiąg religijnych), z końca XVIII w.
  • Dom Pokahalny (nowy bet ha-midrasz), z 1928 r.
Muzeum Misyjno Ornitologiczne w Kodniu

Muzeum Misyjno-Ornitologiczne

w Kodniu

Placówka jest prowadzona przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przy kodeńskiej bazylice św. Anny. Jego siedzibą są dwie sale przy furcie klasztornej w budynku klasztoru, położonego za bazyliką[1].

Muzeum zostało otwarte w 1999 roku W ramach ekspozycji zobaczyć można następujące wystawy:

  • ornitologiczną, zawierającą zbiory zgromadzone przez o. Kazimierza Kozickiego,
  • etnograficzną, na którą składają się eksponaty przywiezione przez członków zgromadzenia z krajów misyjnych (elementy strojów, przedmioty codziennego użytku, instrumenty muzyczne),
  • historyczną, ukazująca pamiątki związane z historią sanktuarium oraz Kodnia, m.in. wizerunki Matki Bożej Kodeńskiej, szaty i naczynia liturgiczne.

Muzeum jest placówką całoroczną, czynną codziennie.

Wskazówki dojazdu

Copyright 2018 - 2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Made with InwaveThemes